Stadgar för föreningen Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg

Ladda ner stadgarna som PDF   KKV GBG Stadgar


§1 Föreningens uppgift

Föreningen har till uppgift att anordna och driva Konstnärernas Kollektivverkstad.

§2 Medlemmar och avgifter

Att verksamheten bedrivs kollektivt innebär att de enskilda medlemmarna har skyldighet att samverka och att med frivilliga arbetsinsatser bidra till att verksamheten fungerar på bästa sätt samt att bistå styrelsen i dess arbete att leda föreningen.
Medlem blir den som accepterar föreningens stadgar och vars ansökan godkänns av styrelsen samt betalar av årsmöte beslutade avgifter. Medlem är dessutom skyldig att betala av styrelsen beslutade hyreskostnader för nyttjande av verkstadslokaler och projektateljéer. Medlem som hyr projektatalje är skyldig att acceptera att hyresavtalet innehåller klausul om begränsad rätt till förlängning samt upphävande av besittningsskydd.
Medlem får anlita medhjälpare som ej är medlem på verkstaden. Medhjälpare får dock ej vistas i verkstadslokalerna utan ansvarig medlems närvaro. Timavgift för medhjälpare erläggs som för medlem.
Annan medlem i föreningen än fysisk person äger rätt att utse representant för sig till föreningens möte. Varje sådan representant äger en röst. Medlem kan genom skriftlig fullmakt begagna annan medlem som sitt ombud på föreningsmöte, dock får ingen vara ombud för mer än en medlem.

§3 Allmänna föreningsmöten

Föreningen håller allmänt möte minst två gånger årligen, varav ett ska vara årsmöte. Årsmötet bör hållas senast den 15 maj. Om särskilda förhållanden föreligger kan årsmötet hållas senast den 31 maj. Utöver vad ovan angivits håller föreningen extra allmänt möte genom beslut av styrelsen eller när detta påfodras av minst 25 av föreningens medlemmar.
Kallelse till allmänt föreningsmöte ska genom styrelsens försorg utsändas till envar medlem senast 14 dagar före utsatt sammanträdesdag. I normalfallet sker detta med e-post. Det åligger varje medlem att hålla styrelsen uppdaterad beträffande korrekt e-postadress. Till medlemmar som anmält att de saknar e-postadress sker kallelse med vanligt brev.
Till kallelsen bifogas dagordning med information om innebörden av de frågor som ska tas upp på dagordningen vilket kan ske genom hänvisning till länkar på föreningens hemsida. Valberedningsförslag och stadgeändringsförslag, samt eventuellt förslag om föreningens upplösning, ska medfölja kallelsen.

§4 Motioner

Ärende som önskas behandlat på årsmöte ska skriftligen ingivas till styrelsen före februari månads utgång.

§5 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och högst tio ledamöter och högst fem suppleanter. Valbar till styrelsen är enskild föreningsmedlem samt representant för medlem som är juridisk person, samt annan person som kan verka för föreningens intressen. Ordförande väljs av föreningens årsmöte för ett år i sänder. Övriga ledamöter jämte suppleanter, väljs av föreningens årsmöte för tid som årsmöte beslutar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare.
Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Styrelsen kan adjungera utomstående personer.

§6 Rätt att teckna föreningen

Föreningens firma tecknas av styrelsen med två ledamöter i förening. Styrelsen kan därutöver besluta om ytterligare persons behörighet att teckna firman.

§7 Räkneskaper

Föreningens räkneskaper avslutas per kalenderår. Räkneskaperna ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna före den 15 februari varje år.

§8 Revisorer

Föreningens årsmöte väljer två revisorer för en tid av ett år, varav en ska vara auktoriserad revisor och en föreningens interna kassakontrollant och siffergranskare. För den senare väljs en suppleant. Revisorerna äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

§9 Valberedning

För att förbereda frågor avseende val ska finnas valberedning om tre personer, som väljs för ett år på föreningens årsmöte. Valberedningen ska verka för att olika medlemsgrupper i föreningen ska bli företrädda i styrelsen på lämpligaste sätt. Valberedningens förslag ska bifogas kallelse till årsmöte.

§10 Årsmöte

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

• Val av ordförande och sekreterare för mötet

• Val av justeringsmän

• Styrelsens årsberättelse

• Revisorernas berättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Val av ordförande i styrelsen

• Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

• Val av revisorer jämte suppleanter

• Val av valberedning

• Beslut om årsavgift

• I stadgeenligt ordning eljest inkomna ärenden

Dagordningen ska bifogas möteskallelsen

§11 Uteslutning av medlem

Om uteslutning av medlem som ej erlagt i stadgeenlig ordning beslutade avgifter beslutar styrelsen. Om uteslutning av medlem i övrigt beslutar allmänt möte. Medlem må ej uteslutas med mindra att hen beretts tillfälle att yttra sig.

§12 Utträde

Medlem har rätt att genom anmälan till styrelsen utträda ur föreningen och äger därvid ej rätt att återfå grundavgift och får ej tillgodoräkna sig avgiften om hen på nytt önskar bli medlem.

§13 Ändring av föreningens stadgar

Ändringar av stadgarna kan endast ske vid beslut på två på varandra följande allmänna föreningsmöten varav det första är ordinarie årsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan mötena. Mötesprotokoll från det första mötet ska medfölja kallelsen till det andra. Förslag till ändring av stadgarna ska vara skriftligt avfattat och inlämnat till styrelsen före februari månads utgång. Stadgeändringsförslag ska medfölja kallelsen.

§14 Föreningens upplösning

Belsut om föreningens upplösning kan endast fattas på två på varandra följande allmänna föreningsmöten varav det första är ordinarie årsmöte. Mötesprotokoll från det första mötet ska medfölja kallelsen till det andra. Har beslut fattats om föreningens upplösning ska under senaste räkneskapsåret mottagna anslagsmedel, som enligt räkneskaperna icke förbrukats, återgå till anslagsgivare. Övrig behållning ska användas för ändamål Göteborgs kommun finner lämpligt. Förslag till beslut om föreningens upplösning ska medfölja kallelsen.