Hantering av sexuella trakasserier på Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg

KKV GBG har nolltolerans mot sexuella trakasserier. Denna policy syftar till att förtydliga hur styrelsen kan hantera överträdelser. 

Trakasserier och sexuella trakasserier regleras av Diskrimineringslag (2008:567). Enligt lagen finns det sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasseri är ett beteende som kränker en persons värdighet med grund i diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är ett beteende av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Trakasserier kan ta sig flera olika uttryck. Grunden för att motverka trakasserier är respekt för varandra, förståelse inför olikheter och en möjlighet att sätta sig in i den andra personens upplevelse. Konflikter och problem med bemötande utan grund i trakasseri ska i första hand lösas medlemmar emellan. Trakasserier är dock inte en konflikt, trakasserier är ett ensidigt negativt handlande som ämnar att kränka en annan person. Det ska vara uppenbart för personen som utsätter någon annan för trakasserande behandling att beteendet är ovälkommet. Detta kan ske genom att den utsatta personen gör det klart att beteendet är ovälkommet eller genom att trakasseriet är på sådant sätt att det är uppenbart att det är ovälkommet. 

Exempel på sexuella trakasserier:

 • Oönskad beröring 
 • Oönskade samtal om sexualitet, klädsel, kroppsform eller andra delar av det intima privatlivet
 • Oönskat visa bild- eller videomaterial med pornografiskt eller sexuellt innehåll
 • Hot om sexuellt våld
 • Våldtäkt och oaktsam våldtäkt
 • Andra situationer som är sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande

KKV GBG är till för alla medlemmar och en bra arbetsmiljö i våra verkstäder är av största vikt. Föreningens nolltolerans mot sexuella trakasserier innebär att om det kommer till styrelsens kännedom att en person utsätter andra för sexuella trakasserier har styrelsen en skyldighet att agera för att trakasserier ska upphöra. Det ska i första hand göras genom att undersöka situationen, och upprätta kommunikation med personen som beter sig olämpligt i syfte att påtala problemet och förklara varför det inte är accepterat. Om beteendet trots det inte upphör ska styrelsen fortsätta vidta åtgärder tills dess att trakasserier upphör.  Med hänsyn till den utsatta partens trygghet har styrelsen som en sista utväg möjlighet att tillfälligt eller permanent stänga av en medlem. Dessförinnan ska medlemmen i fråga ha fått samtal och skriftlig varning. Beslut att stänga av medlem ska endast tas i de fall då det är nödvändigt för att garantera arbetsfrid och trygghet för andra medlemmar. 

Styrelsen ska vid kännedom om eventuella sexuella trakasserier:

 • Undersöka situationen och bilda sig en uppfattning om läget
 • Utse kontaktperson som upprättar dialog med båda parter
 • Samtala med personen som anklagas och tillrättavisa denna på ett korrekt sätt
 • Följa upp ärendet med utsatt part för att säkerställa att beteendet upphört

Styrelsen kan som en sista utväg:

 • Stänga av en medlem upp till 12 månader
 • Avsluta medlemskapet

För att KKVs styrelse ska besluta om avstängning ska händelserna ägt rum på eller i anslutning till KKV lokaler eller verksamhet. I synnerliga fall kan beslut om avstängning tas utan att det skett på eller i anslutning till KKVs lokaler eller verksamhet. 

Om det kommer till styrelsens kännedom att sexuella trakasserier förekommer har styrelsen en skyldighet att agera. För att begära att ett ärende tas upp av styrelsen ska kontakt tas med styrelsen och varje fall bedöms individuellt. Styrelsen utser en kontaktperson i ärendet, den som ber om att ärendet tas upp får önska kontaktperson. En skriftlig redogörelse måste skapas. 

Personen som anklagas för trakasseri har rätt att ta del av anklagelserna som riktas mot personen. Dialog med personen som anklagas för överträdelser ska upprättas av styrelsen. Styrelsen ska  informera om det olämpliga i hens beteende med hänvisning till föreningens nolltolerans. Om överträdelser fortsätter ska skriftligen en varning meddelas personen. 

Den anklagade personen har rätt att bemöta anklagelserna och motstrida ett möjligt beslut om avstängning eller avslutande av medlemskap. Dokumenten som hanteras i ärendet är inte tillgängliga för ickeparter och läggs inte in i pärmar eller hemsida tillgänglig för andra.  Styrelseledamöter och andra som närvarar i hanteringen har inte rätt att tala om ärendet med ickeparter. 

En person vars medlemskap har avslutats med hänvisning till detta dokument har rätt att åter ansöka om medlemskap efter två år. 

Möjligheten att stänga av medlem eller avsluta ett medlemskap ska inte ses som ett komplement till annan rättsprocess. Målet med denna möjlighet är inte att straffa utan att säkerställa trygghet för den utsatta i det fortsatta arbetet på Konstnärernas kollektivverkstad.

Policyn fastställd av styrelsen 2021.12.08.