Vem kan bli medlem?

Yrkesverksamma konstnärer, designers, konsthantverkare och andra professionella kulturutövare med anknytning till bild- och formområdet kan söka medlemskap i KKV Göteborg. Ansökan görs på särskild blankett och behandlas av avdelningsansvariga och styrelse. Medlemskap ger möjlighet att använda den verkstad man blivit antagen till. Medlem betalar inträdesavgift, samt årlig medlems- och serviceavgift som fastställes av styrelsen. Utöver det tillkommer i vissa fall förbrukningskostnader, t.ex. gas för svetsning, el för ugnar, o.s.v.

Medlemskap för institutioner, föreningar, företag

Institutioner, företag, föreningar och myndigheter som arbetar med konstnärlig verksamhet kan teckna medlemskap hos oss. Idag är bl.a. Röda Sten, HDK Valand och GöteborgsOperan medlemmar på KKV GBG. För företag och föreningar tillämpas andra taxor än för enskilda medlemmar.

Redan medlem i annat KKV?

Har du medlemskap i ett annat KKV som är anslutet till KKV Riks kan du välja att arbeta på hos oss på samma avdelning som du använder på ditt ordinarie KKV istället för att söka medlemskap i KKV Göteborg. Du behöver då inte betala vår ordinarie inträdes- och medlemsavgift. Du betalar istället 200kr + moms per påbörjad dag. Du får inte några egna nycklar till KKV (undantaget om du hyr projektateljé) utan har tillgång till lokalerna under våra kontorstider. För att få tillgång till verkstäderna skall du vara godkänd av respektive avdelningsansvarig och få en introduktion till verkstäderna  –börja med att läsa igenom det som står på den här sidan. Kontakta kontoret för mer info: info@kkvgbg.se

Generella medlemskriterier

För medlemskap i KKV GBG krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär, designer, konsthantverkare eller på annat vis professionell konstutövare. Bedömningen sker utifrån nedanstående kriterier:

A: Konstnärlig högskoleutbildning (fil.kand. eller motsvarande)
B: Om A ej är uppfyllt skall den sökandes konstnärliga yrkesverksamhet beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter och yrkesmeriter.

Som utbildningsmeriter räknas en sammanhängande förberedande konstutbildning t.ex. vid Göteborgs Konstskola eller Dômen konstskola i minst 2 år. Sammanhängande lärlingsutbildning samt annan utbildning med inriktning mot bild och form, design, konsthantverk eller dylikt kan också räknas som merit.

Som yrkesmeriter räknas dokumenterad utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier, tid i yrket, produkter i produktion, recensioner, eller annan konstnärlig verksamhet såsom konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag o.s.v. Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet.

Utöver detta behöver du ha god maskin– & materialkännedom för de verkstäder du söker till, eftersom du ska kunna arbeta självständigt och säkert på verkstaden. Vill du bli medlem i en verkstad du för närvarande inte har kunskaper i är du välkommen att gå någon av våra kurser som ibland kan räcka som “körkortskurser” för att få access.

Ansökningsprocess

För varje avdelning du söker görs en bedömning av respektive avdelningsansvarig som i din ansökan behöver se att du kan arbeta självständigt och säkert på avdelningen. Det är därför viktigt att du utförligt fyller i blanketten och anger vilka kunskaper och erfarenheter du har för verkstaden du söker till, samt var och hur du inhämtat dessa. Precisera vilka maskiner, tekniker och arbetsmetoder du behärskar. Tänk på att ju fler avdelningar du söker till, ju längre tid tar det att behandla din ansökan.

En idéell organisation

Kollektivverkstaden är en ideell förening vars idé bygger på solidarisk samverkan mellan dess medlemmar, och utan ideellt arbete skulle KKV inte fungera. Som medlem är du förbunden till att lägga ner 10 timmar ideellt arbete på föreningen per kalenderår. Till ideellt arbete räknas allt som kommer verkstaden till godo – reparera en maskin, måla en vägg, ordna fika till ett möte, ta in offerter eller utveckla IT-system.

Allt deltagande i verkstadens ideella arbete är välkommet, t.ex. vid våra två städdagar under våren och hösten. Samtliga medlemmars idéer och arbetsinsatser är viktiga för att utveckla verkstäderna och våra utåtriktade verksamheter. Det ger också dig som medlem att påverka verkstäderna och föreningen.

Medlemsavgifter & timavgifter

Inträdesavgift (engångsavgift): 650 kronor momsfritt
Årlig medlemsavgift: 500kr momsfritt, ej avdragsgill. Betalas per kalenderår
Serviceavgift – Vi har tre nivåer av medlemskap:

  • Mini: Ger 75 timmar per kalenderår – Kostar 900kr + moms
  • Midi Ger 200 timmar per kalenderår – Kostar 2000kr + moms
  • Maxi Ger ∞ timmar per kalenderår – Kostar 5000kr + moms

Nivåerna kan uppgraderas under året och gäller under 1 kalenderår. D.v.s om du uppgraderar till “midi” i juni så har man totalt 180 timmar att förbruka t.o.m. sista december.

Vid arbete i vissa av verkstäderna så tillkommer självkostnadpriser för gas, el eller dylikt. Hör med respektive verkstadsansvarige eller kansliet om du har frågor om det.

Om du har en medhjälpare så erläggs 20kr/tim + moms på denne. Hen får arbeta på verkstan under din uppsikt i de verkstäder där du är godkänd.

Om du är heltidsstudent under minst en termin året du söker medlemskap så behöver du inte betala medlemsavgiften för det året. Studieintyg krävs.

Avgifter för medlem i annat KKV

Du kan arbeta på KKV Göteborg genom ditt medlemskap i ett annat KKV, men debiteras då 200kr per påbörjad dag. Du behöver inte betala inträdes- eller medlemsavgift. Du kan hyra projektateljé genom ditt medlemskap i annat KKV och betalar då 100kr i höjd månadshyra. Övriga avgifter enligt ordinarie avgiftslista.

Avgifter för föreningar, företag mfl

Organisationsmedlemmar betalar per påbörjad dag i verkstan.

  • Studenter och elever betalar 100kr per påbörjad dag
  • Anställda vid mindre organisationer betalar 200kr per påbörjad dag, och organisationen betalar 2000kr per kalenderår.
  • Anställda vid större organisationer eller offentligt finansierade institutioner betalar 300kr per påbörjad dag, och organisationen betalar medlemsavgift á 3000kr per kalenderår.

Övriga avgifter enligt ordinarie avgiftslista.

Assistent i verkstan

Du får ta med dig en assistent för att jobba i verkstan, men hen är då här på ditt ansvar och får bara jobba i verkstaden under din direkta översyn. Om du har en assistent så debiteras du 20kr + moms per timme.

Fakturering och delbetalning

Medlems och serviceavgifter debiteras vanligtvis i början på året, emedan verkstadsavgifter faktureras löpande. Fakturorna har 30 dagars betalningsfrist och för utebliven betalning debiterar vi en påminnelseavgift om 60kr. För mer info om sena betalningar, se den här sidan.

Om du vill delbetala en räkning eller har frågor om en faktura från oss, hör av dig till: ekonomi@kkvgbg.se.

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap så kan du antingen fylla i en blankett och skicka med posten eller skicka den digitalt. Du hittar mer info om det här: Ansöka om medlemskap.